^ກັບໄປ ເທີງສຸດ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ປ່ຽນພາສາ

ນັບຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

314555
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ລວມ
293
352
2457
308594
8511
12447
314555

 

  • ບົດບາດຕົ້ນຕໍ:

       - ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງທາງດ້ານວິຊາການໃນການຄົ້ນຄວ້າ ສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວແຂວງ.

       - ຄົ້ນຄວ້າລົງເລີກການພັດທະນະລະບົບການຈັດຕັ້ງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ - ພະນັກງານໃນທົ່ວແຂວງ.

  • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສະພາບວຽກງານ.

      1. ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ.

       - ຄົ້ນຄວ້າສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນການກ່ຽວກັບວຽກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊິວະປະຫວັດ, ຂໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກພັກໃນທົ່ວ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ.

       - ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ, ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ບັນດາການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ.

       - ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບການຈັ້ດຕັ້ງສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ, ການຈັດຫາ, ຄັດເລືອກ, ສອບເສັງ, ບັນຈຸ-ຊັບຊ້ອນ ລັດຖະກອນ, ການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຮັບຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດຕ່າງໆຕາມລະບຽບ ການທີ່ກໍານົດ.

       - ຄົ້ນຄວ້າສ້າງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງ, ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນທີ່ພະແນກຄຸ້ມຄອງ.

       - ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ສະເໜີແຜນການບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງພະນັກງານໄລຍະສັ້ນ, ກາງ, ຍາວ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

       - ຄົ້ນຄວ້າມາດຖານເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການພັດທະນາພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວແຂວງ ແລະ ຊີ້ນໍາການອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການ.

       - ຊີ້ນໍາການຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດ, ຖານຂໍ້ມູນ, ບັນດາເອກະສານທັງໝົດຂອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນສາທາລະນະສຸກທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍກົງ ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ.

       - ຊີ້ນໍາຄົ້ນຄວ້າລະບຽບການຕ່າງໆເພືອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພະນັກງານ ລັດຖະກອນສາທາລະນະສຸກຂອງພະແນກ ສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ຈັດຕັ້ງພິທີການເຜີຍແຜ່ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ທາງຂັ້ນເທີງສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ຂອງກົມກອງຕາມການມອບໝາຍ.

       - ຊີ້ນໍາການຊຸກຍູ້,, ຕິດຕາມ ແລະ ະເມີນຜົນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ພະນັກງານລັດຖະກອນ. ສະເໜີເລື່ອນຂື້ນ ເປັນລັດຖະກອນສົມບູນ ແລະ ການເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນເງີນເດືອນປົກກະຕິຕາມລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ.

       - ຊີ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ການກວດກາ, ການຕີລາຄາຈັດແບ່ງປະເພດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນສາທາລະນະສຸກ.

       - ສະຫຼຸບສັງລວມ, ສ້າງແຜນການ, ຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ປະຈໍາປີກ່ຽວກັບວຽກງານ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ

      2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນໆ.

       - ຮັບຜິດຊອບຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທີງ.

       - ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງ.

      3. ການພົວພັນ.

      ພົວພັນປະສານງານກັບບຸກຄົນ, ບັນດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງພະແນກ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນເທີງຕາມສາຍງານການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຮາກຖານ.

     4. ຂອບເຂດສິດ.

      - ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ຕາມໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນການບໍລິຫານວຽກງານປະຈໍາວັນ.

      - ມີສິດສະເໜີບັນຫາຕ່າງໆ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ພ້ອມວິທີການແກ້ໄຂທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ພາຍໃນພະແນກຂອງຕົນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະນໍາພະແນກ