^ກັບໄປ ເທີງສຸດ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Language Switcher

Visitors Counter

264275
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
348
483
1262
261307
4375
8594
264275

  

  •  ບົດບາດຂອງຂະແໜງຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່:

           - ­ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ສູນ ແລະ ກົມມະຫາພາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ.

           - ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານກ່ຽວກັບໂຄງການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ຂອງແຂວງໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງຊື່ງປະກອບດ້ວຍ:ແຜນງານຄວບຄຸມພະຍາດດ້ານລະບາດວິທະຍາ, ແຜນງານ ຄວບຄຸມໂລກເອດ/ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, ແຜນງານວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ.

  • ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່:

           - ວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງຂະແໜງ.

           - ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ ພະຍາດລະບາດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ, ການສອບສວນ, ຄົ້ນຫາການລະບາດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການລະບາດ, ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນແຈ້ງການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຮັດການຄວບຄຸມພະຍາດຫຼວງ, ໂລກເອດ/ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, ໄຂ້ຍຸງ ແລະ 17 ພະຍາດພາຍໃຕ້ລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດແຫ່ງຊາດ ຈາກບັນດາໂຮງໝໍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ບັນດາຄຣີນິກ ເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງ.

           - ສືກສາຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່.

           - ຝືກອົບຮົມພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນທຸກລະດັບຕະຫຼອດຮອດອາສາສະໝັກ ແລະ ຊຸມຊົນ.

           - ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ປະເມີນຜົນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປືກສາທາງດ້ານວິຊາການແກ່ໜ່ວຍງານ ແລະພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ເພືອຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກສາມາດປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການຂອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄວບຄຸມ ພະຍາດຕິດຕໍ່ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ.  

          - ໃຫ້ການສຸຂະສືກສາປະຊາສໍາພັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່.

          - ປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດໍາເນີນງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ການພັດທະນາຄຸນະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

          - ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງໃນຂະແໜງການໃຫ້ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍປະສານງານໂຄງການເປັນປະຈໍາ.

          - ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມທີ່ຂັ້ນເທີ່ງມອບໝາຍ.